Over Ons

Wij zijn Dar al-Hudaa voor het memoriseren van de Heilige Qur’aan met behoud van de Sunnah van onze nobele Profeet Muhammed volgen het begrip van de vrome metgezellen. Dit project is opgezet door onze broeder Suhayb Ahmad Salaam, in samenwerking met broeder Abdelhafid en enkele andere broeders. om al het goede van deze vrome godsdienst te leveren aan de kinderen van deze natie

Motieven voor de oprichting van Dar al-Hudaa

[1] ‘Dienaar’ is: een gouden muntstuk dat als munteenheid in het Islamitische tijdperk werd gebruikt.Er is geen twijfel dat de beproevingen de moslims in het algemeen hebben geraakt en in het bijzonder de moslims die in Nederland leven, mede door het tekort aan predikers die voor hervormingen moeten zorge door de verspreiding van innovaties en de afstand die de mensen van het Boek van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en de Sunnah van Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam hebben gedaan, het falen van de verschillende onderwijsprogramma’s op verschillende niveaus en de nalatigheid van de moskeeën om hun ware rol in te nemen. Daarom hebben een aantal mensen die het beste voor hebben met deze godsdienst en de opkomende generaties, besloten hier verandering in te brengen.

Door middel van het juist opvoeden van de opkomende generaties kunnen zij een grote rol innemen in het terugbrengen van de mensen naar hetgeen waar de eerste generatie,God zegene hen, zich op bevond. Op basis van bewijzen uit de Heilige Qur’ aan en de Sunnah, willen zij deze generaties het belang van kennis opdoen en overbrengen meegeven. En de bewijzen die het belang van kennis opdoen en de status van de zoeker van kennis onderschrijven, zijn er in grote aantallen en als voorbeeld hebben wij een uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam waarin hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt:

“Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allaah zal (hem) daarmee een weg naar het paradijs geven. En voorwaar, de engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun tevredenheid met degene die kennis vergaart. En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragen voor hem om vergiffenis. En voorwaar, de waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de volle maan die in de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten. En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben namelijk geen ‘Dienaar’1 of ‘Dirham’2 nagelaten, maar hebben kennis nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”3

De oprichting van Dar al-Hudaa heeft in 2012 te Utrecht-Nederland plaatsgevonden, met als doel het vormen van individuen met de juiste principes en eigenschappen en het oprichten van een voorbeeldige islamitische gemeenschap voor Nederland en de rest van de wereld, zoals die er ooit was in de tijd van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, met een zuiver begrip van de Islaam. Dar al-Hudaa is een onderdeel van stichting Tarbiyah Consultancy, die vele en zeer belangrijke projecten heeft opgezet, moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa deze stichting en een ieder die zich ervoor inzet zegenen.

[1] ‘Dienaar’ is: een gouden muntstuk dat als munteenheid in het Islamitische tijdperk werd gebruikt.
[2] ‘Dirham’ is: een zilveren muntstuk dat als munteenheid in het Islamitische tijdperk werd gebruikt.
[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttirmidhie en imaam aboe Daawoed en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie, moge Allaah hem genadig zijn, in het boek Sahieh a-Ttarghieb, nummer 70.

Visie van Dar al-Hudaa

Dar al-Hudaa

is een onderwijsinstelling die zich bezighoudt met het memoriseren van de Qur’aan en het leren van de correcte Sunnah van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;

  • streeft naar het verspreiden van de leringen van de Qur’aan en de correcte Sunnah onder de kinderen in het bijzonder, en anderen in het algemeen, en met specifieke aandacht voor het educatieve aspect hierin, en dat is de fundamentele bouwsteen van deze instelling;
  • streeft naar het verspreiden vanal het goede en naar hetgeen waarover onze Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “De besten onder jullie zijn diegene die de Qur’aan leren en bijbrengen.”
  • streeft ernaar de goede eigenschappen te doen herleven, die een directe vertaling zijn van de juiste opvoeding, wetende dat de goede eigenschappen de mens sieren.

Conform hetgeen wat is overgeleverd door al-Bukhaarie en Muslim, een hadieth van aboe Hurayrah waarin de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “Ik ben slechts gezonden om de edelste zeden te vervolmaken.” En in een andere overlevering, overgeleverd door Al-Bayhaqie en sahieh geclassificeerd door shaykh al-Albaanie: “Ik ben slechts gezonden om de nobele gedragscode te vervolmaken.”

Dar al-Hudaa streeft er ook naar
  • de ouders te ondersteunen om hun kinderen een goede opvoeding te geven conform de juiste     methodiek
  • bij te dragen aan het ontwikkelen van de tong om fouten en vervormingen in de Arabische taal tegen te gaan en dit middels het onderwijzen van de Arabische taal die door Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa is gekozen voor zijn Heilige Boek
  • de kinderen te laten kennismaken met hun Schepper en Heer en dat door middel van het verankeren van de juiste geloofsleer in de harten van deze kinderen
  • de kinderen te leren hoe zij hun Heer volgens de juiste voorschriften conform de Qur’aan en de correcte Sunnah dienen te aanbidden, verre van blinde imitatie.

Onderwijs in de juiste vorm is essentieel voor het succes van een kind, hierdoor heeft deze instelling grote zorg en veel aandacht ontwikkeld voor deze belangrijke zaak, zonder de grote rol te vergeten die de ouders spelen in het doen slagen van dit project.

We hopen dat Allaah Al-3aziez (de Almachtige) ons begeleidt en steunt om dit nobele project te doen slagen en hiermee Zijn welbehagen te bereiken en de Islamitische gemeenschap in Nederland en in de wereld in het algemeen de nodige bijstand te leveren om het goede te bereiken.

Doelstelling

Hoofdoelen

Dar al-Hudaa streeft ernaar de volgende doelen te behalen:
– Het behalen van de tevredenheid van Allaah
– Het verspreiden van de tawhied (monotheïsme) en het zuiveren van onwetendheid en misvattingen
– Het onderwijzen van de Sunnah in theorie en praktijk aan zowel kinderen als ouders
– Het onderwijzen van de Heilige Qur’aan met inachtneming van de regels van Tadjwied
– Op een opvoedkundige wijze kennis laten maken met de vrome voorgangers
– Het verspreiden van de juiste Islamitische fiqh
– Aandacht en zorg voor het leren en spreken van de Arabische taal
– Het opvoeden van kinderen, jongeren en ouderen met de juiste Islamitische normen en waarden
– Het ondersteunen en aansturen van de ouders in de juiste opvoeding van hun kinderen
– Het ontwikkelen van een generatie die opgevoed is met de Qur’aan en de Sunnah

Prakticshe doelen

– Het creëren van een generatie die is opgevoed op basis van de Qur’aan en de Sunnah.
– Het onderwijzen van jongeren in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Qur’aan en de authentieke Sunnah te begrijpen.
– Het overdragen van de Islamitische kennis aan de kinderen.
– De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam.
– Het voorbereiden van de kinderen op de toekomstige verantwoordelijkheden middels het opvoedkundige lesprogramma.
– Het opvoeden van de kinderen met het juiste gedrag en de juiste Islamitische persoonlijkheid in de Nederlandse samenleving.
– Extra aandacht geven aan en het bevorderen van het praktiseren van de opgedane kennis en het uitnodigen hiernaar.
– Het versterken van de binding met het Islamitische geloof. .

Middelen

Dar al-Hudaa probeert al haar verheven doelen te bereiken middels de volgende zaken:

– Het bieden van hoogkwalitatieve opvoedkundige en educatieve lessen voor kinderen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de praktisering van de kennis;
– Het opleiden van Islamitische docenten zodat zij de juiste educatie en opvoeding kunnen overdragen;
– Het bieden van Islamitisch onderwijs en opvoeding aan ouders;
– Het bieden van ondersteuning aan ouders bij de opvoeding van kun kinderen;
– Het ontwikkelen van lesmateriaal waarmee de onderwijsdoelen behaald kunnen worden;
– Het opzetten en bevorderen van de samenwerking met Islamitische onderwijsinstellingen die hetzelfde pad volgen.

|

Wat onze ouders zeggen

“Ik zie echt verbetering in mijn kinderen qua gedrag en uitraakt qua deen en op alle gebieden”.
“Soms zijn mijn kinderen me aan het leren”

“Een geweldig project! De enige in Nederland die zo werkt Al Hamdoullilaah!”